Velg en side

Vedtekter

§ 1 Navn og Formål

1.1 Foreningens navn: Personlighetsalliansen

1.2 Formål

Personlighetsalliansen er en medlems- og interesseorganisasjon som arbeider for interessene til mennesker med redusert personlighetsfungering eller personlighetsforstyrrelse, pårørende og fagpersoner som arbeider med personlighetsvansker. 

Personlighetsalliansens formål er å bidra til at: 

 • færre utvikler personlighetsforstyrrelse.
 • mennesker med personlighetsforstyrrelser skal motta kunnskapsbasert og likeverdig behandling.
 • å fremme personlighetsfokusert omsorg innen helsetjenesten.
 • bedre livskvalitet for personer med nedsatt personlighetsfungering, inkludert pårørende. 
 • inkludering og tilrettelegging i arbeidslivet for den det gjelder og deres pårørende. 
 • jobbe for bedre holdninger og mot diskriminering av personlighetsforstyrrelse hos den enkelte, i samfunnet og på systemnivå.
 • Jobbe for å fremme en dimensjonal forståelse av personlighetsvansker.

Formålet skal blant annet realiseres gjennom:  

 • Brukermedvirkning
 • Deltakelse i forskning
 • Støtte og veiledning
 • Internasjonalt samarbeid
 • Opplysningsarbeid og kursvirksomhet
 • Politisk arbeid
 • Frivillig innsats 
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Implementeringsarbeid 

§ 2 Organisasjonsform

Personlighetsalliansen er en selvstendig juridisk enhet med medlemskap. Som en selvstendig organisasjon innebærer det at verken medlemmer eller andre parter har krav på foreningens eiendeler eller formue, og de er heller ikke ansvarlige for dens gjeld eller forpliktelser.

§ 3 Medlemmer

Medlemskap i Personlighetsalliansen er åpent  for alle mennesker med redusert personlighetsfungering eller personlighetsforstyrrelse, pårørende, fagpersoner, organisasjoner og andre med interesse for saken.  

3.1 Medlemskategorier

Personlighetsalliansen har disse medlemskategoriene:

 • Personlig medlemskap:
 • Bruker 
 • Pårørende 
 • Fagperson
 • Organisasjonsmedlemskap 
 • Støttemedlemmer 

Støttemedlemmer har ikke stemmerett. 

3.2 Kontingent

Styret fastsetter de årlige medlemskontingenten. Kontingent faktureres i begynnelsen av hvert kalenderår. 

3.3 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer over 16 år kan delta på årsmøtet, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet.

§ 4 Årsmøte

4.1 Årsmøte 

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes årlig innen 15. juni. Hvert medlem har én stemme, og møtelederen velges av årsmøtet.

For å gjøre et vedtak gyldig, kreves det vanlig flertall av de avgitte stemmene, med mindre annet er bestemt. Ved stemmelikhet avgjøres utfallet ved at leder får en ekstra stemme. 

Styret innkaller til årsmøtet med minimum en måneds varsel, enten direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt inn til styret senest to uker før møtet. En fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte medlemmene krever det.

4.2 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal

 • godkjenne innkalling, saksliste og årsmelding
 • behandle revidert regnskap
 • behandle innkomne forslag
 • vedta budsjett
 • velge:
  • leder og nestleder 
  • styremedlemmer 
  • varamedlemmer 
  • revisor
  • valgkomité
 • godkjenne handlingsplan for kommende periode

4.3 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 2/3 av medlemmene krever det.

Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 5 Styret

Foreningen har et styre på minimum 6 personer. Inkludert styrets leder og nestleder. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret skal:

 • iverksette årsmøtebestemmelser
 • oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse
 • administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser
 • representere foreningen utad

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

Styret består av: 

 • Styrets leder
 • Nestleder
 • Styrerepresentant for fag og forskning
 • Pårørenderepresentant
 • To styremedlemmer

Et av de to ledervervene skal være en med brukererfaring. Totalt skal minimum tre av styrets faste medlemmer ha brukererfaring. Valgkomité velges for to år om gangen. Valgkomité skal bestå av tre personer, hvorav det er minimum en bruker og en pårørende/fagperson. 

Styret med leder og nestleder velges for en periode på to år. 

§ 6 Signaturrett

Signaturretten tilhører styrets leder og nestleder i fellesskap.

§ 7 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 8 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøtet, og krever 2/3 flertall.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøtet bestemmer.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.